Leestijd: 3 minuten

Actievoorwaardenopening Dunkin' Nunspeet A28 Drive Thru – 27 mei

Drive actie - hierna te noemen actie - De eerste 100 auto`s die via de drive aan de locatie een bestelling plaatsen, ontvangen een jaar lang gratis donuts*

 • Om mee te doen aan de actiekan alleen als de deelnemer een bestelling heeft geplaatst via de drive
 • Op een andere maniereen bestelling plaatsen is niet mogelijk
 • Deelname aan de actieis alleen geldig bij de vestiging Dunkin' Nunspeet A28 Drive Thru in Nunspeet opde openingsdag 27 mei
 • Per auto mag er maar 1bestelling geplaatst worden
 • Deelnemer dient aan tekunnen tonen dat hij of zij Dunkin' NL/BE volgt op Instagram
 • Deelnemer heeft de Dunkin’NL/BE app gedownload en succesvol een account geregistreerd
 • De actie zoalshierboven is vermeld is niet geldig i.c.m. andere (lopende) acties van Dunkin'
 • Winnaars van de actie krijgende voucher automatisch in de Dunkin' app op 5 juni
 • De mogelijkheid om meete doe aan actie eindigt zodra de beoogde aantal winnaars is bereikt
 • Deelname aan de actiekan alleen als de geplaatste bestelling een vereiste doos van 12 donuts bevat.Andere producten toevoegen aan de bestelling is toegestaan
 • Dunkin’ communiceertniet tijdens de actie periode of de beoogde aantal winnaars is behaald
 • Bevat de bestellinggeen doos van 12 donuts dan vervalt het recht op deelname aan de actie
 • Alleen bestellingendie op de openingsdag worden geplaatst doen mee aan de actie
 • Een bestelling is pasdefinitief als deze daadwerkelijk is afgerekend
 • Annuleren van eenbestelling is niet mogelijk
 • Deelnemers jonger dan18 jaar hebben toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger om mee tedoen aan de actie
 • Deelname aan de actievoor de jaar lang gratis donuts eindigt 1 jaar na uitgave van eerste voucher –hierna te noemen ‘voucher’ – en kan niet verlengd worden
 • Per winnaar wordt er maar 1 voucher toegekend per actieve Dunkin' NL/BEaccount. Mocht er al een voucher actief zijn, dan blijft deze gelden en zal ergeen nieuwe worden uitgereikt
 • De voucher is niet inwisselbaarvoor geld of een andere wijze van een te goed in welke vorm dan ook
 • De winnaar verstrektenkel gegevens die Dunkin’ opslaat ter registratie voor de voucher
 • Invloeden van buitenafwaar Dunkin’ geen invloed op heeft, kan op geen enkele manier aanspraak opworden gemaakt noch kan Dunkin’ hierop verantwoordelijk voor gesteld worden
 • De verstrekte gegevenszullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of doorverkocht wordenaan derden
 • Medewerkers vanDunkin’ zijn uitgesloten van deelname aan de actie
 • De voucher wordtalleen in de Dunkin' NL/BE app geplaatst en kan op geen enkele andere wijzeworden toegekend of uitgereikt
 • Indien een deelnemerzich niet houdt aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften die gelden, kan ookde toegang tot de winkel worden ontzegd en vervalt automatisch het recht opdeelname aan de actie
 • Dunkin’ behoudt zichten aller tijde het recht om de actie op elk willekeurig moment te stoppenzonder opgaaf van een reden of enkele vorm van communicatie
 • De voucher behorendbij de actie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op elk moment van degeldigheid van de voucher
 • Door het ontvangen vande voucher gaat de winnaar automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden diehieraan zijn verbonden zoals deze zijn opgesteld in dit document
 • De prijs behorend bij actie– bevattend 1 doos donuts met 6 stuks donuts – is elke week af te halen alleenbij het verzilveren van de voucher in de winkel
 • De voucher is alleenvan toepassing op de huidige donuts zoals getoond in de winkel. Special donuts,dranken, merchandise of andere producten van Dunkin’ zijn uitgesloten van de actie
 • Over de actie kan nietworden gediscussieerd met de aanwezige medewerkers van Dunkin’ in de winkel,e-mail of telefonisch
 • Bij verdenking vanfraude, behoudt Dunkin’ zich het recht deze in te nemen en de persoon inkwestie uit te sluiten van verdere deelname aan de actie
 • Dunkin’ behoudt zichhet recht om ten aller tijden zonder opgave van reden deze actievoorwaardeneenzijdig te wijzigen zonder hiervoor de deelnemers vooraf te informeren
 • De voucher is nietgeldig in combinatie met een web order om te bezorgen of afhaalorder in eenwinkel
 • De voucher is alleengeldig in de vestiging in Nunspeet aan het adres A28 3
 • Vragen, opmerkingen ofklachten over de openingsactie kunnen alleen schriftelijk worden gesteld via support@dunkindonuts.nl
 • De vouchers kunnenalleen verstuurd worden naar Nederlandse en Belgische telefoonnummers

40+

Team Members

40 million+

Dunkin' Donuts Orders

1960

Year Founded

Dunkin’ and social media megastar Charli D’Amelio first made

“Our fans can’t get enough of the genuine love between  Charli and Dunkin’, so creating the Charli x Dunkin’ merch  collection felt like.

Dunkin’ and social media megastar Charli D’Amelio first made

“Our fans can’t get enough of the genuine love between  Charli and Dunkin’, so creating the Charli x Dunkin’ merch  collection felt like.

Lees
Doorrr

all blogs

Store
Finder

Store locator is loading from StoreRocket Store Locator Widget..